<-- ประเภทตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล/ผู้จัดเก็บ หน่วยวัด รายละเอียด
1. คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินภาพรวมของประเทศที่อยู่ในเกณฑ์ดี กรมควบคุมมลพิษ
ร้อยละ
2. คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งภาพรวมของประเทศที่อยู่ในเกณฑ์ดี กรมควบคุมมลพิษ
ร้อยละ
3. ค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) กรมควบคุมมลพิษ
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
4. ค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) กรมควบคุมมลพิษ
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
5. ค่าเฉลี่ยของระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรมควบคุมมลพิษ
เดซิเบลเอ
6. ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ กรมควบคุมมลพิษ
ล้านตัน
7. ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปกําจัดอย่างถูกต้อง กรมควบคุมมลพิษ
ล้านตัน
8. ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ กรมควบคุมมลพิษ
ล้านตัน
9. ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชน กรมควบคุมมลพิษ
ล้านตัน
10. ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที่ถูกนำไปกําจัดอย่างถูกต้อง กรมควบคุมมลพิษ
ตัน
11. ปริมาณกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมที่ได้รับการจัดการ กรมควบคุมมลพิษ
ล้านตัน
12. ปริมาณของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมที่ถูกนำไปกําจัดอย่างถูกต้อง กรมควบคุมมลพิษ
ล้านตัน
13. ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อ กรมควบคุมมลพิษ
ตัน
14. ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกนำไปกําจัดอย่างถูกต้อง กรมควบคุมมลพิษ
ตัน
15. จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง
16. จำนวนเรื่องรองเรียนดานมลพิษที่ได้รับการดำเนินการ กรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง
17. จำนวนโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ
18. ปริมาณขยะมูลฝอยที่มีการกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง ล้านตัน
19. ปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตันต่อปี
20. ปริมาณการนำเข้าสารเคมีภาคอุตสาหกรรม ล้านตัน
21. ปริมาณการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตัน
22. จำนวนครั้งการเกิดอุบัติภัยและเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี ครั้ง
23. ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณก๊าซโอโซน พีพีบี
24. ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์บริเวณพื้นที่ริมถนนในกรุงเทพมหานคร พีพีบี
25. ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์บริเวณพื้นที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานคร พีพีบี
26. ปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ในบริเวณพื้นที่ต่างจังหวัด พีพีบี
27. ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์บริเวณพื้นที่ริมถนนในกรุงเทพมหานคร พีพีบี
28. ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์บริเวณพื้นที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานคร พีพีบี
29. ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ดออกไซด์บริเวณพื้นที่ต่างจังหวัด พีพีบี
30. ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์บริเวณพื้นที่ริมถนนในกรุงเทพมหานคร พีพีเอ็ม
31. ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์บริเวณพื้นที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานคร พีพีเอ็ม
32. ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์บริเวณพื้นที่ต่างจังหวัด พีพีเอ็ม
33. ค่าเฉลี่ยของระดับเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เดซิเบลเอ
34. ค่าเฉลี่ยของระดับเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนนในต่างจังหวัด เดซิเบลเอ
35. ค่าเฉลี่ยของระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทั่วไปในต่างจังหวัด เดซิเบลเอ
36. คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินภาพรวมของประเทศที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ร้อยละ
37. คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินภาพรวมของประเทศที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ร้อยละ
38. คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินภาพรวมของประเทศที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ
39. คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งภาพรวมของประเทศที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ร้อยละ
40. คุณภาพนำ้ทะเลชายฝั่งภาพรวมของประเทศที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ร้อยละ
41. คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งภาพรวมของประเทศที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ
42. คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งภาพรวมของประเทศที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก ร้อยละ
43. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนต่อคนต่อวัน กิโลกรัมต่อคนต่อวัน